Privacy statement

BEL: 06 - 36 142 335

Copyright © Totaal Install, Nijesteegde 6, 8426 GT Appelscha, 06 - 36 14 23 35, info@totaal-install.nl

Installaties hoeven niet duur te zijn, maar betrouwbaar!

- Badkamers

- Keukens

- Centrale verwarming

- Electra


- Dakgoten / zinkwerk

- Duurzame energie

- Service en onderhoud 24/7

- Renovatie / nieuwbouw

Privacy statement Totaal Install


Totaal Install respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door Totaal Install in acht genomen. Totaal Install zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert Totaal Install u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.


Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is Totaal Install

Totaal Install

Nijesteegde 6

8426 GT Appelscha

Totaal Install is te bereiken via e-mailadres info@totaal-install.nl of via telefoonnummer 06 – 36 14 23 35


Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Totaal Install verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

●(potentiële) klanten van Totaal Install;

●gebruikers van het contactformulier op de website;

●personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Totaal Install en overige personen van wie Totaal Install de persoonsgegevens verwerkt;

●bezoekers van de website;

●leveranciers


Welke persoonsgegevens verwerkt Totaal Install?

Totaal Install verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend,  uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, bankgegevens en e-mailadres.


Op grond waarvan verwerkt Totaal Install persoonsgegevens?

Totaal Install verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:


●De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Totaal Install;

●U hebt Totaal Install toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

●Totaal Install heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;

●Totaal Install heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Totaal Install verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:


●het bijhouden van een klantenbestand;

●het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder het afhandelen van uw opdracht);

●het nakomen van een wettelijke verplichting;

●het opnemen en onderhouden van contact;

●het informeren over wijzigingen van de diensten van Totaal Install;

●het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Totaal Install en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Totaal Install;

●het archiveren van gegevens van uw installatie voor servicedoeleinden;

●het kunnen koppelen aan eventuele garanties van uw installatie.


Totaal Install kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Totaal Install hebt verstrekt.


Verwerkersovereenkomst

Totaal Install kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Totaal Install en deze derde is dan verplicht. Totaal Install zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.


Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

Totaal Install kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.


Hoe lang bewaart Totaal Install uw persoonsgegevens?

Totaal Install bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.


Welke rechten hebt u?

Recht op inzage

U kunt Totaal Install verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u Totaal Install verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Totaal Install u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Totaal Install een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U kunt Totaal Install verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering

U kunt Totaal Install verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is Totaal Install verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Totaal Install deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Totaal Install uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Totaal Install u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Totaal Install aan een andere worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Wilt u één van uw rechten uitoefenen?

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: info@totaal-install.nl.


Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Totaal Install de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.


Wilt u uw toestemming intrekken?

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Totaal Install via e-mailadres: info@totaal-install.nl.

Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.


Indienen van een klacht

De  Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.


Cookies

De website van Totaal Install maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Als Totaal Install daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.Wijzigingen

Totaal Install mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van Totaal Install raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.


Totaal Install

Nijesteegde 6

8426 GT Appelscha

Tel: 06- 36 14 23 35

E-mail: info@totaal-install.nl